Notatka Abakumowa

Do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Związku SRR towarzysza Ł.P. Berii

Szyfrogram Abakumowa do Berii
Szyfrogram Abakumowa do Berii

Zgodnie z Waszym poleceniem rankiem 20 lipca br. wysłałem samolotem do Treuburga [Olecko] zastępcę naczelnika Głównego Zarządu „Smiersz” generała majora Gorgonowa z grupę doświadczonych funkcjonariuszy kontrwywiadu w celu przeprowadzenia likwidacji bandytów aresztowanych w lasach augustowskich. Po przybyciu na miejsce generał major Gorgonow wraz z naczelnikiem Zarządu „Smiersz” 3. Frontu Białoruskiego generałem lejtnantem Zieleninem ustalili i donieśli, co następuje:

Wojska 3. Frontu Białoruskiego, wypełniając polecenie Sztabu Generalnego Armii Czerwonej o likwidacji band w lasach augustowskich, od 12 do 19 lipca br. przeczesywały te lasy. w trakcie operacji wojska frontu zatrzymały mieszkańców miejscowości położonych w lasach augustowskich, w tym starców i kobiety. w sumie oddziały Armii Czerwonej zatrzymały 7049 ludzi, w tym 1G85 Litwinów. Z tej liczby zatrzymanych w czasie przemieszczania się oddziałów wojskowych po sprawdzeniu wypuszczono 5115 tutejszych mieszkańców, w tym 1171 Litwinów, o których nie zostały zdobyte dane na temat ich uczestnictwie w bandach. Spośród pozostałych 1934 zatrzymanych:

– ujawniono i aresztowano jako bandytów – 844 ludzi, w tym 252 Litwinów, którzy mieli związek z formacjami bandyckimi na Litwie i dlatego zostali przekazani miejscowym organom NKWD-NKGB Litewskiej SRR, gdzie także jest prowadzona operacja likwidowania formacji bandyckich;
– sprawdzanych jest 1090 ludzi, z których 262 to Litwini i z tej przyczyny zostali przekazani organom NKWD-NKGB Litwy.
Zatem liczba aresztowanych na 21 lipca br. wynosi tylko 592 ludzi, a zatrzymanych, którzy są sorawdzani. 828 ludzi.
U aresztowanych bandytów i w kryjówkach wykrytych w lesie skonfiskowano: 11

Szyfrogram Abakumowa do Berii
Szyfrogram Abakumowa do Berii

moździerzy, 31 karabinów maszynowych, 123 pistolety automatyczne, karabiny i pistolety, 456 min i granatów, 23 000 nabojów i 2 radiostacje.
Jeśli uznacie za konieczne przeprowadzenie operacji w tym stanie rzeczy, to likwidację bandytów zamierzamy przeprowadzić w następujący sposób:
1) Wszystkich ujawnionych bandytów, w liczbie 562 ludzi, zlikwidować. w tym celu zostanie wydzielony zespól operacyjny i batalion wojsk Zarządu „Smiersz” 3. Frontu Białoruskiego, już przez nas sprawdzony w trakcie wielu działań kontr-wywiadowczych. Pracownicy operacyjni i zestaw osobowy batalionu zostaną dokładnie poinstruowani o sposobie likwidacji bandytów.
2) Podczas operacji zostaną podjęte niezbędne kroki w celu zapobieżenia ucieczki któregokolwiek z bandytów.

Szyfrogram Abakumowa do Berii
Szyfrogram Abakumowa do Berii

3) Odpowiedzialność za przeprowadzenie likwidacji bandytów zostanie nałożona na zastępcę naczelnika Głównego Zarządu „Smiersz” generała majora Gorgonowa i naczelnika Zarządu Kontrwywiadu 3. Frontu Białoruskiego generała lejtnanta Zielenina. Towarzysze Gorgonow i Zielenin to dobrzy i doświadczeni czekiści i to zadanie wykonają.
Pozostałych zatrzymanych 828 ludzi zostanie sprawdzonych w okresie pięciu dni i wszyscy ujawnieni bandyci zostanę zlikwidowani w ten sam sposób. o liczbie ujawnionych bandytów z tej grupy zatrzymanych zameldujemy. Proszę o Wasze polecenia.

Abakumow 21 lipca 1945 roku

Naczelnik Głównego Zarządu Kontrwywiadu „Smiersz”
General pułkownik
(Abakumow)